» » » Knol จาก Google บริการที่คล้ายกับ Wikipedia

Saturday, December 15, 2007

Knol จาก Google บริการที่คล้ายกับ Wikipedia

สวัสดีครับ

เมื่อคืนที่ผ่านมา Udi Manger รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Google เริ่มทดสอบการให้บริการใหม่ของ Google ที่เรียก Knol
บริการใหม่นี้ถูกนำเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ Wikipedia และ Mahalo อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ถึงวิธีิการรวบรวมความรู้เพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านบทความ
เท่าที่ทราบ Knol จะมีหน้าตาคล้ายๆ กับ Wikipedia ข้อแตกต่างก็คือ Knol จะให้ความสำคัญกับผู้เขียนบทความเป็นสำคัญ โดยผู้เขียนบทความสามารถกำหนดหัวข้อเรื่อง และเขียนบทความและจะมีสิทธิ์พร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อบทความนั้นๆ ในขณะที่บุคคลอื่นก็สามารถเขียนบทความในหัวข้อเรื่องเดียวกันได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการแข่งขันการนำเสนอความคิด
ผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าบทความใดที่น่าเชื่อ ซึ่งผู้อ่านสามารถ comment หรือสอบถาม ตลอดจนนำเสนอความรู้เพิ่มเติมต่อบทความนั้นๆ ได้
แต่เนื่องจาก Google เป็นองค์กรธุรกิจ (ในขณะที่ Wikipedia เป็นองค์กรที่ไม่ค้ากำไร) เรื่องรายได้ก็ถูกนำมาผูกเข้ากับ Knol ภายใต้การอนุญาติของผู้เขียนบทความ Google ก็จะนำ โฆษณามาใส่ไว้ในหน้าบทความ และแบ่งรายได้บางส่วนให้กับผู้เขียนบทความ
แน่นอนว่าคุณภาพของบทความย่อมแตกต่างกันไป Google จะใช้ระบบ Search Engine จัด rank ให้บทความที่มีคุณภาพถูกนำเสนอแก่ผู้อ่านเป็นอันดับต้นๆ
คำว่า Knol ก็ดัดแปลงมาจาก Knowledge นั่นเองครับ ถ้าสนใจอ่านข้อมูลอย่างละเอียดครบทุกประเด็นก็ไปที่นีครับ
http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html
ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ Knol จะเปิดให้บริการครับ ส่วนหน้าตาของ Knol ก็เป็นแบบรูปนี้ครับ

No comments:

Post a Comment