» » » Creative Anti Children Abuse Ads.

Monday, January 7, 2008

Creative Anti Children Abuse Ads.

สวัสดีครับ
ภาพที่เห็นข้างล่างเป็นภาพโฆษณา ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อรณณรงค์ในการคุ้มครองเด็ก ให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ ในทุกๆ ปี จะมีเด็กกว่า 300,000 คนในเยอรมัน ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภาพโฆษณาแบบ Creative นี้ นำเสนอในลักษณะเป็นภาพที่มองได้ 2 มุมมอง คือมุมหนึ่งจะมองเห็นมือของเด็กกำลัง ขอความช่วยเหลือ ส่วนอีกมุกหนึ่งก็มองเห็นเป็นมือ ของผู้ที่กำลังล่วงละเมิดทางเพศเด็กอยู่ จัดทำโดย Grabarz & Partner ประเทศเยอรมัน ส่วนข้อความภาษาอังกฤษเขียนว่า" More than 300,000 children are sexually abused in Germany every year."

No comments:

Post a Comment