» » Green Heart Illusion

Sunday, February 17, 2008

Green Heart Illusion

สวัสดีครับ

ภาพที่พวกเราเห็นนี้ เป็นภาพที่เรียกว่า Green Heart Illusion เมื่อเราจ้องที่จุดสีดำกลางหัวใจสีเขียวเป็นเวลาประมาณ 30 วินาทึ และละสายตาจากภาพและมองไปบนกระดาษหรือจอสีขาว เราจะเห็นภาพหัวใจสีแดงขอบน้ำเงิน ปรากฎบนกระดาษหรือจอสีขาว ซึ่งเรียกว่า aftereffect

เกิดขึ้นเนื่องจากการเพ่งดูภาพหัวใจ ทำให้จอรับภาพถูกกระตุ้นมากเกินไป ถึงเราจะละสายตาจากภาพนั้นแล้ว แต่สมองยังคงได้รับข้อมูลอยู่
เราจีงยังเห็นภาพนั้นอยู่ แต่เป็นสีที่เรียกว่า Complementary Color (สีซึ่งรวมกันแล้วเกิดเป็นแสงสีขาวหรือสีเทา)
ในกรณีนี้ สีน้ำเงินและสีแดง เป็น Complementary Color
ของสีเขียวและสีเหลืองครับ

No comments:

Post a Comment