» » » » นำกระดูกมนุษย์ มาประดับโบสถ์

Wednesday, June 4, 2008

นำกระดูกมนุษย์ มาประดับโบสถ์


วัสดีครับ

ในปี ค.ศ.1278 King OtakarII of Bohemia ได้ส่งเจ้าคณะของ Cistercian Monastery ในเมือง Sedlec ไปยัง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) เมื่อเดินทางกลับ เขาได้นำดินจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับมาและโปรยไว้ในบริเวณสุสาน ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วทวีบยุโรปกลาง ทำให้สุสาน Sedlec กลายเป็นสถานที่ซึ่งผู้เลื่อมใสในศาสนา ต่างก็ต้องการให้เป็นที่ฝังศพของพวกเขา

ประกอบกับเกิดกาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปเมื่อคริสศตวรรษที่ 14 และเกิดสงคราม Bohemia ตอนต้นคริสศตวรรษที่ 15 นอกจากนี้ Sedlec ยังเป็นเมืองเล็กๆที่ติดอยู่กับ Kutna' Hora ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและเหมืองเงิน ซึ่งมีผู้แสวงโชคและอยู่อาศํยเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนศพมากมายจนมีการขยายสุสานออกไปก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนศพ

ในปี ค.ศ. 1400 มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาเพื่อเก็บกระดูกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนประมาณปี ค.ศ. 1511 จึงได้มีการนำกระดูกเหล่านี้มาติดไว้กับผนังโบสถ์ หลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงให้สวยงามเป็นโคมไฟระย้า เชิงเทียน และดัดแปลงเป็นงานปฎิมากรรมเพื่อตกแต่งในโบสถ์อีกมากมายหลายแบบ ประมาณกันว่าจะมีกระดูกของผู้เสียชีวิตประมาณ 4หมื่น ถึง 7 หมื่นคนในโบสถ์แห่งนี้ครับ


จาก: Wikipedia

No comments:

Post a Comment