» » » Free Download: Firefox 3 Release Candidate 2

Thursday, June 5, 2008

Free Download: Firefox 3 Release Candidate 2วัสดีครับ

Firefox 3 Release Candidate 2 สามารถ download ได้แล้วครับ ที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html

Version ล่าสุดนี้ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข bugs ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งาน Firefox ทั้งด้านความเร็วและการใช้ทรัพยากรในเครื่อง แต่หลังจากติดตั้งแล้ว อาจะทำให้ extension บางตัว ใช้ไม่ได้ชั่วคราว จนกว่าเจ้าของ extension จะปรับปรุงให้ใช้งานกับ version ใหม่ครับ

No comments:

Post a Comment