» » Check Your Twitter Power

Friday, November 21, 2008

Check Your Twitter Powerวัสดีครับ

เดี๋ยวนี้คนที่ใช้ Internet ส่วนใหญ่จะนิยมเล่น Twitter กันจนเป็น Trend ไปแล้ว

สมมุติว่ามีการคิดคะแนนจากการใช้ Twitter พวกเราคิดว่าจะได้สักกี่คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย ถ้าหากสงสัยหรืออยากรู้สามารถเช็คดูได้จาก Twitter Grader ครับ เพียงแค่ใส่ชื่อที่เราใช้สำหรับเล่น twitter และ click ที่ Get Grade ก็จะได้ทราบผลคะแนนและรายละเอียดการใช้งาน twitter ของเราทันที วิธีการคิดคะแนนได้มาจาก จำนวนผู้ Follow, ความสมบูรณ์ของ Profile ของเรา, ความถี่ในการ update และรายละเอียดอื่นๆ
พวกเราที่สนใจสามารถเช็คผลคะแนนได้จาก: http://twitter.grader.com

No comments:

Post a Comment