» » Ibin - Recycle Bin สำหรับ USB Flash Drive

Thursday, January 7, 2010

Ibin - Recycle Bin สำหรับ USB Flash Drive

สวัสดีครับ

ปกติเมื่อเรา delete files ที่ไม่ต้องการ  files เหล่านั้นก็จะถูกรวบรวมไว้ใน Recycle Bin ซึ่งเราสามารถ restore files ที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจได้  แต่สำหรับ files ที่อยู่ใน flash drive เมื่อเราสั่ง delete แล้วจะไม่ปรากฎใน Recycle Bin และไม่สามารถ restore กลับมาโดยวิธีปกติได้

แต่มี free program  ชื่อ Ibin สามารถสร้าง Recycle Bin สำหรับ flash drive ของเรา  Ibin เป็น program ขนาดเล็กๆ ประมาณ 685 kb  วิธีการติดตั้งง่ายๆ โดย copy  iBin.exe file ที่ download ไว้ใน flash drive แล้ว run iBin.exe file  ซึ่ง program จะสร้าง Ibin Folder ไว้ใน flashdrive เพื่อทำหน้าที่เสมือน Recycle Bin

หลังจากนี้เมื่อเรา delete files ใน flash drive ก็จะมี Windows Pop Up ให้เลือกว่าจะลบ file หรือจะเก็บไว้ใน flash drive recycle bin

เราสามารถเลือกจัดการกับ files ใน recycle bin ไม่ว่าจะเป็นการลบ หรือ restore file โดย click ขวา ที่ ibin icon ใน system tray

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดค่าให้กับ recyclebin เช่นความจุของ recycle bin ระยะเวลาในการลบข้อมูลใน recycle bin โดยอัตโนมัติ รวมถึงการ uninstall Ibin

ก่อนที่เราจะเลิกใช้งาน flash drive  ก็ให้ exit program ด้วยครับ และเมื่อต้องการใช้่ Ibin อีกก็ให้ click ที่ Ibin Icon ใน flashdrive ของเราครับ

โปรแกรมนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่ชอบเผลอลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจเป็นประจำ  พวกเราที่สนใจสามารถทดสอบการใช้งาน โดย download Ibin พร้อมวิธีการใช้งานได้ฟรีจาก :  http://www.autohotkey.net/~FirstToyLab/project_iBin_download.htm

No comments:

Post a Comment