» » » Google ได้สิทธิใช้ Trademark -Gmail ในเยอรมันนีแล้ว

Sunday, April 15, 2012

Google ได้สิทธิใช้ Trademark -Gmail ในเยอรมันนีแล้ว

สวัสดีครับพวกเราหลายๆ คนคงเคยทราบข่าวว่า Gmail ต้องเรียกตัวเองว่า Googlemail ในเยอรมันนี เนื่องจากคำว่า Gmail ไปพ้องกับ ชื่อธุรกิจจดหมายอีเล็คโทรนิคส์ของนาย Daniel Giersch ซึ่งเรียกบริการของเขาว่า Giersch Mail หรือ G-mail มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ซึ่งบริการ Gmail ของ Google ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำไป

หลังจากที่องคฺ์กรที่ดูแลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตราสินค้า (trademark) ของสหภาพยุโรป ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองตราสินค้า Gmail ในเยอรมันมาตั้งแต่ปี 2007 ทำให้หลายๆ คนเชื่อว่าเรื่องคงจบแล้ว  แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2012 นี้ Google ประกาศว่าสามารถตกลงกับ Daniel Giersch ได้แล้วและชาวเยอรมันสามารถใช้บริการ free webmail จาก Google ได้ทั้งจากชื่อ @gmail.com and @googlemail.com ได้

ไม่มีคำยืนยันว่า Google ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ให้ Daniel Giersch เพื่อซื้อสิทธิ์ในการใช้คำว่า Gmail ในเยอรมัน นอกจากในเยอรมันนีแล้วในอังกฤษ Google ก็ประสพปัญหาคล้ายคลึงกันแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ครับ

ที่มา: Techcrunch

No comments:

Post a Comment