» » » Twilight - Android App ที่ช่วยป้องกันการนอนไม่หลับจากการใช้ Smartphone

Wednesday, April 10, 2013

Twilight - Android App ที่ช่วยป้องกันการนอนไม่หลับจากการใช้ Smartphone

สวัสดีครับTwilight คือ Android App ที่ช่วยปรับระดับแสงให้กับ Smartphone ของเราโดยอัตโนมัติ ด้วยการลดโทนแสงสีขาวและฟ้าลงเรื่อยๆ ตามช่วงเวลาของวันเมื่อติดตั้ง Twilight แล้ว ในเวลาเช้าหน้าจอของ Smartphone จะมีระดับแสงปกติและ app จะค่อยๆ ลดโทนแสงสีฟ้าลงเรื่อยๆ และเพิ่มโทนแสงสีแดงในช่วงเวลาเย็น  การทำงานของ App จะสัมพันธ์กับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกของแต่ละพื้นที่โดยอัตโนมัติ

มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าการมองโทนแสงสีฟ้าเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับเนื่องจากไปกดการหลั่งสาร Melatonin ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมวงจรการนอนหลับของเรา  ทำให้มีการพัฒนา  App ที่ช่วยในการปรับโทนสีหน้าจอตามเวลาที่เปลี่ยนไปเพื่้อช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับจากการใช้ Smartphone

พวกเราที่ใช้ Android และสนใจ Twilight App  สามารถติดตั้งได้ฟรีจาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux&rdid=com.urbandroid.lux&rdot=1 ครับ

No comments:

Post a Comment