» » 'in-depth articles' feature ใหม่ใน Google Search

Thursday, August 8, 2013

'in-depth articles' feature ใหม่ใน Google Search

สวัสดีครับ

ผลสำรวจที่จัดทำโดย Google เองพบว่า 90% ของผู้ search หาข้อมูลต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่วนอีก 10% ที่เหลือต้องการ links ไปยังคำตอบที่ลงลึก   Google จึงเพิ่ม feature in-depth articles ในหน้า search เพื่อตอบสนองผู้ใช้กลุ่มนี้เมื่อเรา search หาด้วยหัวข้อเรื่องหรือคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าสนใจเช่น gender, engineering, art, Facebook ฯลฯ  นอกจากจะได้ผล search แบบเดิมแล้วด้านล่างสุดของหน้า search จะแสดง in-depth articles หรือ links ไปยังบทความคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่เรา search หา (ตามภาพ)

Google จะคัดเลือก links ไปยังบทความคุณภาพ โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของเจ้าของบทความ, ความนิยม, ความยาวของบทความ ฯลฯ ด้วยหลัก algorithm  Google แนะนำวิธีที่จะทำให้ระบบ algorithm ของ Google Search พบบทความสำหรับ in-depth articles  และแนะนำให้เขียนบทความที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างยาว

พวกเราที่ต้องการใช้ in-depth articles ต้อง search จาก Google ภาษาอังกฤษ (google.com) ด้วย Google Chrome เท่านั้นครับ
No comments:

Post a Comment