» » » » » Opendesk - download แบบแปลนสำหรับสร้างโต๊ะเก้าอี้แบบ DIY ฟรี

Monday, August 19, 2013

Opendesk - download แบบแปลนสำหรับสร้างโต๊ะเก้าอี้แบบ DIY ฟรี

สวัสดีครับJoni & David Steiner and Development   จัดทำ website สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบเก้าอี้หรือโต๊ะเพื่อใช้เองชื่อ Opendesk   ภายใน website มีแปลนสำหรับเก้าอี้และโต๊ะหลายๆ แบบให้ download ในรูปแบบ File PDF สำหรับผู้ต้องการลงมือประกอบเอง และ File dwg หรือ .dxf formats สำหรับประกอบด้วยเครื่อง ผู้ต้องการ download ต้องแจ้งชื่อและ email address จุดประสงค์ในการใช้งาน และสถานที่ โดย Opendesk.cc จะส่ง download link มาทาง email พวกเราที่มีฝีมือและอยากประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบ DIY เพื่อใช้เอง (ไม่ใช่เพื่อการค้า) สามารถ download ได้จาก https://www.opendesk.cc/ ครับ

No comments:

Post a Comment