» » » Google เปิด website 'Constitute' รวบรวมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจากทุกประเทศทั่วโลก

Tuesday, September 24, 2013

Google เปิด website 'Constitute' รวบรวมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจากทุกประเทศทั่วโลก

สวัสดีครับ
รัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ  ทุกประเทศทั่วโลกมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือประเทศที่ปกครองระบอบเผด็จการ  ในแต่ละปีประเทศทั่วโลกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เฉลี่ยปีละ 5 ฉบับ และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเทศทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 20 - 30 ฉบับ

เพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในโลก Google ได้จัดทำ Website ชื่อ Constitute  รวมรวมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจากทุกประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกัน  ผู้ที่สนใจสามารถ search หาเป็นรายประเทศ, จากหัวข้อเรื่อง หรือรายปี

Google เปิดเผยจุดประสงค์ในการจัดทำ website แห่งนี้ว่าเพื่อช่วยให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างสามารถเข้าถึงรัฐธรรมนูญจากทั่วโลกเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

พวกเราที่สนใจสามารถชม website 'Constitute' ได้ที่ https://www.constituteproject.org/#/  ครับ

ที่มา: Official Google Blog 

No comments:

Post a Comment