» » » » » Google ร่วมกับ Global Forest Watch เปิด website ตรวจสอบสภาพป่าไม้ทั่วโลกและรายประเทศ

Friday, February 21, 2014

Google ร่วมกับ Global Forest Watch เปิด website ตรวจสอบสภาพป่าไม้ทั่วโลกและรายประเทศ

สวัสดีครับGoogle ร่วมกับ  Global Forest Watch  จัดทำแผนที่แสดงสภาพป่าไม้ทั่วโลก จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาป่า  เมื่อเข้าไปที่ website แห่งนี้เราจะสามารถติดตามสภาพป่าไม้ทั่วโลกและยังสามารถเจาะลึกถีงสภาพป่าไม้เป็นรายประเทศและรายปีว่าถูกทำลายไปเท่าไร และมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นเท่าไร อุตสาหกรรมประเภทใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพป่าไม้ของแต่ละประเทศ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้อีกหลายอย่าง

พวกเราที่สนใจสามารถ click ชมได้ที่ http://www.globalforestwatch.org/ ครับ

No comments:

Post a Comment