» » ผลสำรวจพบว่าผู้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่กับ App นานขึ้นกว่าเดิม 21%

Thursday, September 18, 2014

ผลสำรวจพบว่าผู้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่กับ App นานขึ้นกว่าเดิม 21%

สวัสดีครับ


ผลการสำรวจโดย Localytics บริษัทวิเคราะห์การตลาดบน Smartphone พบว่าผุ้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่กับ App ใน Smartphone นานขึ้นกว่าการสำรวจเมื่อปีก่อนหน้านี้ถึง 21%
 

Localytics รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ Smartphone ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013  ถึงสิงหาคม 2014  โดยเก็บข้อมูลจาก App ที่มีผู้นิยมใช้มากๆ จำนวน 28,000 App พบว่าผุ้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่กับ App เดือนละประมาณ 30 ชั่วโมงขึ่นไป และจำนวน App โดยเฉลี่ยในแต่ละ Smartphone อยู่ที่ 26.8 App  นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ media (ภาพและเสียง) ส่วนใหญ่เกิดบน Smartphone (ประมาณ 52%)

ผลสำรวจจาก Localytics พบว่าผู้ใช้ Smartphone ใช้ App รวมแล้ววันละ 11.5 ครั้งเพิ่มจากปีก่อนที่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 9.4 ครั้งต่อวัน ส่วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปกับการเปิด App แต่ละครั้งอยู่ที่ 5.7 นาที
ถ้าแยกย่อยเป็นหมวดหมู่จะพบว่า App ในหมวดเพลงเป็น App ที่ผู้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่กับ App นานที่สุด แต่ถ้าคิดจากความถี่ในการใช้ Social App จะมีอัตราการใช้บ่อยครั้งที่สุดแต่ใช้เวลาอยู่กับ App น้อยที่สุด

นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลสำรวจครั้งนี้จะทำให้ผู้พัฒนา App หาทางปรับปรุงให้จำนวนครั้งและเวลาที่อยู่กับ App ของตนเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากผลสำรวจโดย Comscore ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าผุ้ใช้ Smartphone ไม่ชอบเปลี่ยน App และนิยมใช้ App เดิมๆ ที่อยู่ในเครื่องมากกว่า โดยมีการ download App ใหม่เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้งเท่านั้น

ที่มา:  Techcrunch

No comments:

Post a Comment