» » Strawberry ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

Friday, May 29, 2015

Strawberry ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีครับ

Koji Nakao  เจ้าของไร่ Strawberry ที่เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น พบเรื่องประหลาดระหว่างการเก็บผลผลิต Strawberry  เมื่อพบ Strawberry ขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่เริ่มปลูก Strawberry มา
Strawberry ที่พบในไร่ของ Koji Nakao  มีเส้นรอบวงประมาณ 30 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 8 เซ็นติเมตร ส่วนกว้างที่สุด 12 เซ็นติเมตร และหนัก 250 กรัมหรือ 1/4 กิโลกรัม  ผู้ที่มีโอกาสชิม Strawberry ลูกนี้ก็คือลูกสาวของ Koji Nakao เองซึ่งยืนยันว่า 'oishii' หรืออร่อยมากๆ


ทีมงาน Guinness World Records ในประเทศญี่ปุ่นรับรองแล้วว่า Strawberry ผลนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทำลายสถิติที่สร้างไว้เมื่อปี ค.ศ. 1983 หรือ 32 ปีก่อน ที่ไร่ Strawberry  ของ G. Andersen ในเมือง Kent, สหราชอาณาจักรซึ่งหนัก 231 กรัม


Strawberry ขนาดใหญ่เป็นพิเศษเกิดจากการกลายพันธ์ ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณีเช่นสภาพอากาศที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำแข็งทำความเสียหายกับดอก Strawbeery  ทำให้เกิดการรวมตัวของ Strawberry หลายๆ ผลจนกลายเป็นผลเดียว  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับผลไม้หลายๆ ชนิดเช่น มะเขือเทศ

Strawberry ผลเดียวก็อิ่มได้หนึ่งมื้อแล้วครับ

Images Source:  http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/5/heaviest-strawberry-in-japan-breaks-record-held-for-32-years

No comments:

Post a Comment