» » Conflict Assistance ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Calendar แก้ปัญหานัดหมายทับซ้อน

Friday, June 17, 2016

Conflict Assistance ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Calendar แก้ปัญหานัดหมายทับซ้อน

สวัสดีครับ

Google Calendar เพิ่มฟีเจอร์ Conflict Assistance ซึ่งเป็นฟีเจอร์เล็กๆ แต่น่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราที่มีตารางนัดหมายค่อนข้างแน่น จนบางครั้งเกิดการนัดที่ทับซ้อนกับนัดหมายเดิม

ปัญหาการนัดหมายทับซ้อนกับนัดหมายเดิมมักเกิดกับผู้ใช้ Smartphone ที่พิมพ์ Event ใหม่อย่างเร่งรีบหรือระหว่างเดินทาง  แต่หลังจากนี้เมื่อเราใช้ Smartphone พิมพ์ Event ใหม่และถ้าเวลาที่กำหนดตรงกับ Event เดิมใน Google Calendar ระบบ Conflict Assistance จะแจ้งให้ทราบทันทีว่าเกิด Time Conflict  พร้อมแนะนำเวลาที่เหมาะสมให้อีกด้วยครับ (ตามภาพ)


ที่มา: Gmail @ Google+

No comments:

Post a Comment