» » » » Parabelrutsche - ทางลงอาคารแบบ slider ใน University of Technology in Munich

Friday, June 21, 2013

Parabelrutsche - ทางลงอาคารแบบ slider ใน University of Technology in Munich

สวัสดีครับถ้าเราอยู่บนชั้น 4 ของอาคารและต้องรีบลงมาที่ชั้นล่างสุดของอาคารวิธีที่เร็วที่สุดก็คือต้องลงลิฟท์ แต่สำหรับนักศึกษาที่ University of Technology in Munich ประเทศเยอรมันนี ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกคือการใช้ slider ซึ่งเร็วกว่าและผาดโผนกว่า


Parabelrutsche  หรือ Parabole Slide สร้างขึ้นพร้อมอาคารในปี ค.ศ. 2002 เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับคณะ Computer Science and mathematics ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และกลายเป็นจุดดึงดูดให้มีคนมาชมไม่ขาดสาย แต่ผู้ที่จะใช้ slider นี้ต้องเตรียมผ้ารองไปด้วยเพื่อป้องกันการเสียดสีจนเกิดการบาดเจ็บ!

ชม Clip ครับ
ที่มา:  http://www.kuriositas.com/2013/06/parabelrutsche-is-this-coolest-slide-in.html


No comments:

Post a Comment