» » Microsoft ครบ 40 ปี

Saturday, April 4, 2015

Microsoft ครบ 40 ปี

สวัสดีครับ
วันนี้ (4 เมษายน 2015) เป็นวันพิเศษสำหรับ Microsoft ครับ เพราะเป็นวันครบรอบ 40 ปีในการก่อตั้ง Microsoft


Microsoft  จดทะเบียนก่อนตั้งในวันที่ 4 เมษายน 1975  โดย Bill Gates และ  Paul Allen   ผ่านมา 40 ปี จากกิจการเล็กๆ ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน  Microsoft กลายเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก มีพนักงานกว่า 125,000 คน  ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ 3 ในโลกรองจาก Exxon และ Apple เท่านั้น

สัญญลักษณ์ของ Microsoft เป็นที่รู้จักของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน เนื่องจากจำนวน PC ที่มีอยู่ทั่วโลก ประมาณ 90%  run ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft  และมั่นใจได้ว่า Microsoft จะอยู่คู่กับคอมพิวเตอร์ไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน

Happy Birth Day Microsoft อายุ 40 ปี  ครับ

No comments:

Post a Comment