IT. News, Stories & Whatsoever

Wednesday, November 29, 2017

ทางหนีไฟบนอาคารสูงแนวใหม่ที่ญี่ปุ่น ไม่ต้องลงวิ่งลงบันไดแทนที่จะกรูกันวิ่งลงบันไดหนีไฟ ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้แนวคิดใหม่ในการสร้างทางหนีไฟ เป็นลิฟท์แบบเปิดระยะสั้นๆ แต่ละชั้น สำหรับใช้หนีไฟ ชม Clip ครับ


No comments:

Post a Comment